Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş

ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
ORDIN Nr. 2383
din 13.06.2008
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiilor Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional
 


Declinare de răspundere:
Textul prezentat nu are caracter oficial şi va putea fi folosit numai în scop de informare, în nici un caz pentru luarea unei decizii, pentru care este necesară consultarea textului oficial.

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr.854/2005 pentru numirea unui membru al Guvernului;
În temeiul prevederilor art.11 alin. (4) şi ale art.17 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, republicată;

Ministrul Culturii şi Cultelor emite următorul

ORDIN:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiilor Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional, prevăzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se comunică Direcţiei Generale Patrimoniu Cultural Naţional, Direcţiei Buget, Finanţe, Contabilitate, Direcţiei Managementul Resurselor Umane, Servicii Deconcentrate, Parteneriate Teritoriale, Serviciului Juridic, Serviciului Legislaţie, precum şi Direcţiilor Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional care vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară.

Adrian IORGULESCU
MINISTRUL CULTURII ŞI CULTELOR


REGULAMENT
de organizare şi funcţionare


CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. - Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional denumită în continuare Direcţia, este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.

Art. 2. - Direcţia funcţionează în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 3. - Toate documentele oficiale emise de Direcţie vor conţine denumirea completă a acesteia, alături de indicarea sediului şi datelor de contact.

Art. 4. - Structura organizatorică a Direcţiei este prevăzută în anexa la prezentul Regulament de organizare şi funcţionare şi face parte integrantă din acesta.
 

CAPITOLUL II
SCOPUL, OBIECTIVELE GENERALE ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5. - Direcţia are ca scop principal realizarea prerogativelor specifice domeniului culturii şi cultelor, implementarea strategiei şi politicilor elaborate de minister, la nivelul judeţului de competenţă.

Art. 6. - (1) în activitatea sa, Direcţia urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective generale:
a) creşterea gradului de acces şi de participare la cultură;
b) promovarea diversităţii şi prezervarea identităţilor culturale;
c) promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii minorităţilor;
d) punerea în valoare a patrimoniului cultural material şi imaterial;
e) promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi/susţinerea creatorilor;
f) susţinerea circulaţiei operelor şi a creaţiilor, promovarea dialogului intercultural şi a creaţiei culturale în circuitul mondial de valori;
g) sprijinirea mobilităţii creatorilor şi artiştilor, precum şi a specialiştilor din domeniul culturii;
h) stimularea vieţii culturale în cadrul comunităţilor locale şi apropierea acestora de valorile culturii;
i) susţinerea participării comunităţilor la dezvoltarea societăţii cunoaşterii, prin asumarea de către instituţiile publice de cultură a funcţiilor de centre de acces universal la informaţie;
j) stimularea dezvoltării sectorului industriilor culturale;
k) promovarea de programe şi proiecte în domeniul educaţiei adulţilor;
l) sprijinirea cultelor religioase recunoscute de lege;
m) asigurarea inventarierii şi verificarea actualizării permanente a evidenţei
patrimoniului imobil;
n) promovarea valorilor patrimoniului cultural material (mobil şi imobil) şi imaterial;
o) verificarea asigurării condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare privitoare la starea de conservare, a condiţiilor de securitate şi respectarea reglementărilor privind clasarea şi circulaţia patrimoniului mobil;
p) asigură informarea cetăţenilor în legătură cu legislaţia aplicabilă domeniului său de competenţă.
(2) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul precedent, Direcţia întreprinde demersuri pe lângă autorităţile administraţiei publice locale, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat.
 

Art. 7. - Obiectul de activitate al Direcţiei îl constituie protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional, precum şi verificarea respectării legislaţiei specifice domeniului sau de activitate în scopul realizării atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.
Principalele atribuţii ale Direcţiei sunt următoarele:
1. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;
2. colaborează cu autorităţile administraţiei publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;
3. participă la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
4. avizează, potrivit legii, înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea instituţiilor publice de cultură şi a aşezămintelor culturale care funcţionează sub autoritatea administraţiei publice locale;
5. finanţează, în condiţiile legii, programe, proiecte şi acţiuni culturale, în situaţii de urgenţă;
6. sprijină, în condiţiile legii, activitatea organizaţiilor neguvernamenîale şi a altor persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniile culturii şi cultelor;
7. iniţiază şi sprijină, în condiţiile legii, acţiuni de revitalizare a tradiţiilor obiceiurilor locale, a ocupaţiilor specifice tradiţionale, de formare a specialiştilor şi meseriaşilor în domeniul artizanatului şi meşteşugurilor tradiţionale;
8. editează sau sprijină, în condiţiile legii, publicaţii de specialitate şi de informare în domeniul culturii şi artei;
9. solicită şi primeşte, în condiţiile Segii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii şi Cultelor, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de îa persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;
10. exercită, în colaborare cu organele abilitate ale administraţiei finanţelor publice locale, controlul asupra respectării îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite conform reglementărilor legale în vigoare ;
11. îndeplineşte, la nivelul judeţului de competenţă, atribuţiile Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul cultelor;
12. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii şi cultelor, potrivit competentelor legale ce le revin.

Art. 8. - (1) în exercitarea atribuţiilor sale, Direcţia este autorizată să controleze respectarea reglementărilor specifice domeniului său de activitate de către toate persoanele fizice şi juridice din judeţul de competenţă, să semnaleze organelor şi autorităţilor competente situaţiile de încălcare a dispoziţiilor legale în domeniu, să constate contravenţiile şi să aplice amenzi potrivit competentelor stabilite prin actele normative speciale, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr, 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Prin ordin al ministrului culturii şi cultelor la propunerea directorului executiv al Direcţiei se desemnează agenţii constatatori împuterniciţi să controleze respectarea reglementărilor speciale în domeniul său de competenţă, să constate contravenţii şi să aplice amenzi.


CAPITOLUL III
PATRIMONIUL

Art. 9. - (1) Patrimoniul Direcţiei este format din drepturi şi obligaţii asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea statului, pe care le administrează potrivit legii.
(2) Patrimoniul Direcţiei poate fi completat prin achiziţii, transferuri, donaţii ale persoanelor fizice sau juridice sau prin alte modalităţi prevăzute de lege.
(3) Bunurile aflate în patrimoniu se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea Direcţiei fiind obligată să ia toate măsurile prevăzute de lege în scopul protejării acestora.

CAPITOLUL IV
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

Art. 10. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei se asigură din alocaţii de la bugetul de stat şi din venituri gestionate în regim extrabugeta^potrivit actelor normative în vigoare.
(2) Bugetul de cheltuieli al Direcţiei se aprobă de către ministru! culturii şi cultelor în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita creditelor bugetare repartizate în raport cu sarcinile cuprinse, potrivit legii, în bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.

Art. 11. - (1) Direcţia gestionează în regim extrabugetar veniturile provenite din tarifele percepute pentru efectuarea expertizelor bunurilor culturale mobile la solicitarea persoanelor fizice sau juridice interesate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului mobil cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din taxele şi tarifele încasate în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată,şi actualizate potrivit legii.
(2) Veniturile extrabugetare încasate potrivit legii, se pot utiliza pentru finanţarea activităţilor prevăzute în H.G. nr.387/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Direcţia poate folosi pentru dezvoltarea şi lărgirea activităţii sale resurse băneşti extrabugetare, precum donaţii şi sponsorizări, primite de la persoane fizice sau juridice care se gestionează potrivit normelor privind finanţele publice cu respectarea destinaţiilor stabilite de transmiţător.

CAPITOLUL V
PERSONALUL Şl CONDUCEREA

Art. 12. - (1) Personalul Direcţiei este structurat în funcţionari publici şi personal contractual. Direcţia este condusă de către un director executiv, funcţionar public din categoria funcţionarilor publici de conducere.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului executiv se face prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în condiţiile legii.
(3) Directorul executiv răspunde, potrivit legii, de buna organizare şi funcţionare a activităţii Direcţiei.

Art. 13. - (1) Principalele atribuţii ale directorului executiv al Direcţiei sunt următoarele:
a) conduce şi coordonează activitatea Direcţiei;
b) exercită funcţia de ordonator terţiar de credite;
c) organizează, coordonează şi controlează, la nivelul Direcţiei , aplicarea legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministere, cu respectarea limitelor de autoritate, potrivit legii;
d) acţionează pentru aplicarea strategiei Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul culturii, cultelor şi patrimoniului cultural naţional la nivelul judeţului de competenţă;
e) propune spre aprobare conducerii Ministerului Culturii şi Cultelor programele, proiectele şi acţiunile culturale care se vor finanţa de către Direcţie, în situaţii de urgenţă şi în condiţiile legii;
f) avizează proiectele de buget, Bugetele de Cheltuieli şi Bugetele de Venituri şi Cheltuieli ale Direcţiei, pe care le transmite, în vederea aprobării conducerii Ministerului Culturii şi Cultelor;
g) reprezintă Direcţia în relaţie cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie;
h) propune spre aprobarea ministrului culturii şi cultelor, tarifele pentru expertizarea bunurilor culturale mobile la cererea persoanelor fizice sau juridice interesate;
i) avizează solicitările de organizare a concursurilor/examenelor de ocupare a funcţiilor publice sau posturilor vacante în cadrul Direcţiei ;
j) numeşte prin decizie, comisiile de concurs şi soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante sau de promovare, în condiţiile legii, organizate la nivelul Direcţiei;
k) numeşte, promovează, sancţionează şi eliberează din funcţia publică personalul aparţinând categoriei funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei, în condiţiile legii;
l) angajează, promovează, sancţionează, concediază sau încetează raporturile de muncă ale personalului contractual al Direcţiei, în condiţiile legii;
m) organizează, potrivit legii, activitatea de control financiar preventiv derulată la nivelul Direcţiei;
n) avizează anual proiectul statului de funcţii al Direcţiei şi îl supune aprobării conducerii Ministerului Culturii şi Cultelor;
o) aprobă propunerile privind acordarea anumitor drepturi salariale personalului angajat: salariul de merit, sporuri, premii etc.;
p) soluţionează contestaţiile în legătură cu acordarea sporurilor, premiilor şi a altor drepturi salariale, în condiţiile legii;
r) sprijină, potrivit legii, activitatea comisiilor de disciplină şi paritară constituite potrivit legii;
s) coordonează nemijlocit activitatea compartimentelor Direcţiei;
ş) împuterniceşte, prin decizie, persoana competentă să cerceteze încălcările prevederilor Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice şi să propună aplicarea sancţiunilor disciplinare în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi aduce la cunoştinţa angajaţilor această decizie ;
t) face propuneri privind numirea, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, a agenţilor constatatori ai contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor precum şi a personalului împuternicit să efectueze acţiunile de control privind respectarea obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, conform prevederilor legaîe;
ţ) răspunde de asigurarea integritatăţii patrimoniului Direcţiei, şi buna gospodărire a mijloacelor materiale, financiare şi umane existente cu respectarea prevederilor legaîe în vigoare;
u) răspunde de organizarea activităţii pentru apărarea împotriva incendiilor, precum şi de securitatea şi protecţia muncii;
v) elaborează, la solicitarea organului ierarhic superior sau a altor entităţi competente, documente referitoare la activitatea Direcţiei;
x) exercită orice altă atribuţie dată în competenţa sa prin lege sau alte acte normative ori delegată de către ministrul culturii şi cultelor.
z) elaborează şi transmite structurii de resort din cadrul ministerului programul anual de activitate al Direcţiei şi ori de câte ori se impune revizuirea acestuia;
w) aprobă, în condiţiile legii, exportul bunurilor culturale mobile.
(2) în exercitarea atribuţiilor sale directorul executiv emite decizii.
(3) Acordurile, avizele, certificatele sau alte documente eliberate ca urmare a exercitării atribuţiilor Direcţiei se semnează sau se aprobă, după caz, de către alţi funcţionari publici în baza unei delegări a directorului executiv, conform dispoziţiilor legale.
Art.14. - în absenţa directorului executiv, atribuţiile sale sunt exercitate de un funcţionar public din cadrul Direcţiei, cu avizul conducerii ministerului.


CAPITOLUL VI
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 15. - Structura organizatorică a Direcţieieste cea prevăzută în Anexa la prezentul regulament şi cuprinde:
a) Compartimentul Patrimoniu cultural naţional mobil şi imaterial;
b) Compartimentul Monumente istorice şi arheologie;
c) Compartimentul Cultură, culte, asistenţă management, resurse umane;
d) Compartimentul Financiar-contabilitate, salarizare, administrativ.

Art. 16. - (1) Compartimentul Patrimoniul cultural naţional mobil şi imaterial îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
1. colaborează şi aduce la îndeplinire sarcinile trasate de Direcţia generală Patrimoniu Cultural Naţional în domeniul patrimoniului cultural naţional mobil;
2. întocmeşte baza de date privind evidenţa bunurilor culturale mobile clasate, aflate pe raza teritorială a judeţului de competenţă;
3. înregistrează cererile de clasare a bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii nespecializate, de culte religioase, de alte persoane juridice, precum şi de persoane fizice;
4. verifică la societăţile comerciale în curs de privatizare, cu sediul în judeţul de competenţă, bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate şi declanşează procedura de clasare, în termen de 10 zile de la înregistrarea comunicării privind înscrierea acestora pe lista de privatizare;
5. declanşează procedura de clasare a bunurilor arheologice descoperite întîrnpîător şi decide, în baza propunerii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, cu privire la instituţia publică specializată căreia i se vor transmite în administrare bunurile arheologice respective;
6. înregistrează şi soluţionează înştiinţările primarilor din judeţul de competenţă privind bunurile arheologice descoperite întâmplător de persoanele fizice şi predate de acestea, preia bunurile astfel predate, stabileşte prin experţi acreditaţi valoarea bunurilor respective precum şi instituţia publică specializată în administrarea căreia se vor transmite bunurile în cauză;
7. efectuează expertiza necesară şi întocmeşte documentaţia prevăzută în vederea clasării bunurilor culturale mobile;
8. înaintează Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor propunerile de clasare;
9. înregistrează, centralizează, verifică şi gestionează înştiinţările de schimbare a proprietarului sau deţinătorului, în cazul bunurilor culturale mobile clasate aflate în evidenţă;
10. înregistrează, centralizează, verifică şi gestionează comunicările proprietarilor, titularilor de drepturi reale, titularilor drepturilor de administrare sau ale deţinătorilor cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate privind pierderea, furtul sau distrugerea totală sau parţială a acestor bunuri şi anunţă imediat, în scris, organele de poliţie competente teritorial;
11. controlează periodic şi/sau la sesizări starea de conservare şi de securitate a bunurilor culturale mobile clasate aflate în evidenţă, acordând consultanţă de specialitate ori de câte ori este necesar şi/sau la solicitarea proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale;
12. face propuneri de includere în priorităţile de restaurare a bunurilor mobile clasate în tezaur aflate la instituţiile nespecializate, cultele religioase sau la alte persoane juridice decât instituţiile publice specializate, precum şi la persoanele fizice din judeţul de competenţă;
13. organizează, realizează şi actualizează evidenţa registrelor agenţilor economici din judeţul de competenţă autorizaţi să comercializeze, prin vânzare publică sau prin intermediere, bunuri culturale mobile;
14. verifică respectarea obligaţiile ce le revin agenţilor economici autorizaţi, în condiţiile legii, să comercializeze bunuri culturale mobile;
15. eliberează, pe baza expertizei, certificatul de export întocmit ?????????? normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat;
16. verifică documentaţiile depuse de titularii dreptului de administrare asupra bunurilor culturale mobile aflate în proprietate publică, privind exportul temporar al acestor bunuri şi eliberează certificatul de export numai pentru perioada pentru care este valabil contractul de asigurare a bunurilor respective;
17. constată contravenţii şi aplică sancţiuni în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil;
18. colaborează şi stabileşte, împreună cu structurile abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, după caz, măsurile de protecţie a bunurilor culturale mobile şi imobile, în caz de conflict armat sau de calamităţi naturale;
19. iniţiază şi sprijină, în condiţiile legii, acţiuni de revitalizare a tradiţiilor şi obiceiurilor locale, a ocupaţiilor specifice tradiţionale, de formare a specialiştilor şi meseriaşilor în domeniul artizanatului şi meşteşugurilor tradiţionale;
20. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin normele emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. - Compartimentul Monumente istorice şi arheologie îndeplineşte în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
a) în domeniul protejării monumentelor istorice:
1. colaborează şi aduce la îndeplinire sarcinile trasate de Direcţia generală Patrimoniu Cultural Naţional în domeniul monumentelor istorice;
2. realizează inventarierea monumentelor istorice şi comunică lunar la INMI informaţiile şi datele necesare realizării şi actualizării Listei Monumentelor Istorice;
3. declanşează, din oficiu sau la cerere, procedura de clasare sau, după caz, de declasare a bunurilor imobile în şi, respectiv, de modificare a categoriilor şi grupelor monumentelor istorice, întocmind, în acest sens, dosarele de clasare sau, după caz, de declasare ori de modificare a grupei sau categoriei şi înaintându-le spre analiză Direcţiei Generale Patrimoniu Cultural Naţional - Direcţia Monumente Istorice şi Arheologie din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor;
4. solicită Direcţiei Generale Patrimoniu Cultural Naţional - Direcţia Monumente Istorice şi Arheologie din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor declanşarea procedurii de clasare de urgenţă în cazul bunurilor imobile aflate în pericol iminent de distrugere sau de alterare fizică;
5. comunică neîntârziat declanşarea procedurii de clasare sau, respectiv, de declasare, după caz, proprietarului, titularului dreptului de administrare sau titularului altui drept real asupra bunurilor imobile în cauză ;
6. întocmeşte şi comunică proprietarilor sau titularilor dreptului de administrare, după caz, Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric, act prin care sunt precizate condiţiile şi regulile de utilizare sau exploatare şi întreţinere a bunurilor mobile clasate monument istoric;
7. emite avize privind intervenţiile asupra monumentelor istorice potrivit competenţelor stabilite prin regulamente şi instrucţiuni emise de Ministerul nCulturii şi Cultelor;
8. controlează intervenţiile care se fac asupra monumentelor istorice în baza avizelor emise potrivit punctului 5; în cazul realizării de lucrări neautorizate sau care încalcă avizele emise, întrerupe, prin personalul de inspecţie abilitat, lucrările, până la intrarea în legalitate, aplică sancţiuni şi, după caz, dispune revenirea la situaţia iniţială sau sesizează organele de cercetare penală;
9. emite avize pentru efectuarea cercetărilor arheologice la monumente istorice potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi prin reglementările privind protejarea patrimoniului arheologic şi controlează modul în care instituţiile organizatoare ale cercetărilor şi responsabilii ştiinţifici ai lucrărilor respectă standardele şi procedurile în vigoare ;
10. face propuneri, analizează şi îşi însuşeşte sarcinile ce îi revin pe linia avizării programului de conservare a monumentelor istorice înscrise în Lista monumentelor istorice în grupa B din judeţul de competenţă;
11. analizează, verifică şi propune avizarea solicitărilor proprietarilor cu privire la introducerea monumentelor istorice în circuitul public prin respectarea de către proprietari a condiţiilor corespunzătoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere şi de publicitate;
12. înregistrează angajamentele scrise ale persoanelor fizice care dobândesc prin moştenire sau donaţie un bun imobil clasat monument istoric utilizat ca locuinţă sau pentru activităţi necomerciale, privind intenţia de a executa, în termen de 12 luni, lucrări de consolidare şi restaurare stabilite prin documentaţie tehnică aprobată şi avizată potrivit legii şi avizează, în situaţii justificate, prelungirea cu încă 12 luni a termenului asumat prin angajament;
urmăreşte realizarea lucrărilor respective în condiţiile şi la termenele stabilite şi comunică Direcţiei judeţene a Finanţelor Publice constatările sale în scopul recuperării taxei de timbru, atunci când lucrările nu respectă condiţiile şi termenele stabilite sau când bunul este înstr ăinat înaintea efectuării sau încheierii lucrărilor de consolidare sau restaurare;
13. avizează documentaţii de urbanism sau documentaţii tehnice pentru lucrările finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice sau în zonele construite protejate instituite potrivit legii, care sunt necesare pentru păstrarea cadrului construit sau natural, în vederea reducerii cu 50% a taxelor de autorizare a acestor lucrări;
14. colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale din judeţul de competenţă solicitându-le toate informaţiile actualizate din domeniul protejării monumentelor istorice precum şi adoptarea măsurilor de interzicere a circulaţiei vehiculelor grele şi transportul de materiale explozive în zona de protecţie a monumentelor istorice, de aplicare a însemnelor distinctive şi a siglelor de monumente istorice, de control a întreţinerii acestor însemne şi sigle de către proprietar, de asigurare a pazei şi protecţiei monumentelor istorice aflate în domeniul public şi privat al statului sau abandonate ori aflate în litigiu, precum şi a măsurilor de oprire a lucrărilor de construire sau desfiinţare în situaţia descoperirii de vestigii arheologice şi de organizare a pazei acestora;
15. înştiinţează în scris proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice din judeţul de competenţă despre obligaţiile ce le revin prin lege ca urmare a regimului juridic special ai bunurilor imobile în cauză;
16. exercită orice alte atribuţii stabilite conform normelor legale în vigoare privind protejarea monumentelor istorice şi a patrimoniului arheologic ;
17. constată contravenţii şi aplică amenzi pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul protejării monumentelor istorice în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
18. asigură consultanţă de specialitate gratuită pentru proprietari privind regulile de protejare a monumentelor istorice (intervenţii de orice fel şi condiţii de exploatare)şi posibilităţi de acces la sprijin financiar (din partea autorităţilor locale, centrale sau prin diverse programe de finanţare);
19. formulează şi înaintează periodic către Direcţia Generală Patrimoniu Cultural Naţional propuneri ce vizează îmbunătăţirea cadrului legislativ pentru protejarea patrimoniului cultural naţional, în general, şi a monumentelor istorice, în special.
b) în domeniul protejării patrimoniului arheologic:
1. identifică siturile arheologice prin repere şi coordonate şi asigură marcarea lor pe hartă;
2. urmăreşte respectarea autorizaţiei de săpătură arheologică, a Regulamentului săpăturilor arheologice, precum şi a standardelor şi procedurilor arheologice în raza teritorială a judeţului de competenţă;
3. întocmesc referatele de specialitate pentru lucrările ce urmează să fie efectuate în zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător;
4. asigură supravegherea de specialitate a lucrărilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice întâmplătoare, declanşând, după caz, procedurile de clasare prevăzute de lege; anunţă poliţia şi jandarmeria cu privire la descoperirile arheologice întâmplătoare, pentru asigurarea pazei şi/sau supravegherii zonei respective;
5. emite Certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi standardele şi procedurile arheologice aprobate de Ministerul Culturii şi Cultelor;
6. primeşte bunurile mobile rezultate în urma descoperirilor arheologice întâmplătoare predate de descoperitor în termen de maximum 72 de ore şi procedează potrivit prevederilor legale în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil;
7. constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit legislaţiei în vigoare, în cazul nerespectării reglementărilor privind protejarea patrimoniului arheologic.

Art. 18. - Compartimentul Cultură, culte, asistenţă management, resurse umane îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
1. sprijină , în condiţiile legii, autorităţile administraţiei pubtiee locale şi structurile societăţii civile pentru diversificarea, modernizarea şi optimizarea serviciilor oferite de instituţiile şi aşezămintele de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale şi educative ale publicului, inclusiv prin realizarea unor propuneri de susţinere financiară a unor programe sau proiecte culturale de valoare, în regim de urgenţă ;
2. elaborează note, rapoarte, informări, sinteze, alte documente privind activitatea, atribuţiile şi competenţele Direcţiei , în relaţie cu autorităţile publice centrale şi locale ;
3. asigură realizarea procedurilor privind solicitarea, în numele Direcţiei sau pentru Ministerul Culturii şi Cultelor, de la autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul culturii, al artelor şi informării publice, a datelor şi documentelor necesare îndeplinirii atribuţiilor Direcţiei;
4. asigură legătura dintre cultele religioase şi autorităţiile administraţiei publice locale, în vederea respectării libertăţii şi autonomiei cultelor, a prevenirii şi înlăturării oricăror abuzuri, prin aplicarea legii;
5. sprijină autorităţile administraţiei publice locale pentru rezolvarea unor probleme care intră în sfera de activitate a Direcţiei , potrivit competenţelor sale specifice care apar în raporturile lor cu cultele, asociaţiile şi fundaţiile religioase şi, totodată, acordă asistenţă cultelor, la solicitarea acestora, în soluţionarea problemelor pe care le supun autorităţilor administraţiei publice locale ;
6. elaborează studii şi sinteze documentare referitoare la viaţa religioasă din judeţul de competenţă;
7. întocmeşte statul de funcţii şi de personal al Direcţiei conform cerinţelor şi aprobărilor Ministerului Culturii şi Cultelor , pe care le supune aprobării directorului executiv;
8. organizează concursurile şi examenele pentru ocuparea funcţiilor publice, şi respectiv a posturilor contractuale vacante în cadrul Direcţiei;
9. întocmeşte documentaţia necesară pentru numirea în funcţii publice, respectiv pentru încadrarea pe posturile contractuale, încetarea raporturilor de serviciu sau muncă, încadrarea, promovarea, transferarea, detaşarea, numirea pe funcţii publice temporar vacante, precum şi pentru concedierea sau încetarea contractelor individuale de munca, pentru personalul contractual (referat de aprobare si proiect decizie);
10. coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, în scopul aplicării în condiţii de legalitate a procedurilor de evaluare şi gestionează rapoartele şi fişele de evaluare ale personalului Direcţiei;
11. întocmeşte documentele referitoare la avansarea în clase, grade profesionale sau trepte de salarizare ale funcţionarilor publici;
12. completează, păstrează şi ţine evidenţa carnetelor de muncă, conform prevederilor legale în vigoare; înscrie în carnetul de muncă orice modificări în executarea raportului sau contractului de muncă sau de serviciu, după caz, în termen de 15 zile de la data producerii lor;
13. actualizează statul nominal de funcţii al Direcţiei , în raport cu modificările intervenite în structura de personal sau în ceea ce priveşte drepturile salariate;
14. întocmeşte situaţii statistice, sinteze, informări referitoare la activitatea de personal a Direcţiei , solicitate de instituţiile competente;
15. furnizează DMRUSDPT din cadrul ministerului informaţiile şi documentaţia necesare întocmirii şi fundamentării anexei la legea bugetului de stat sau ori de cîte ori intervin solicitări ale direcţiei de specialitate din cadrul ministerului vizând acest domeniu;
16. gestionează fişele de post ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Direcţiei;
17. răspunde de întocmirea şi actualizarea registrului deciziilor Direcţiei şi a registrului general de evidenţă a salariaţilor, de întocmirea evidenţei electronice a salariaţilor şi transmiterea informaţiilor necesare către ITM;
18. gestionează declaraţiile de avere ale personalului şi declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici, consemnând evidenţa acestora în registrul special, potrivit legii;
19. gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici;
20. examinează propunerile instituţiilor publice de spectacole din judeţul de competenţă, privind ocuparea unor posturi de specialitate artistică fără îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzută de lege şi le supune avizării directorului executiv în vederea obţinerii aprobării nominale din partea Ministrului Culturii şi Cultelor, potrivit competenţelor legale ce îi revin;
21. întocmeşte planul anual de formare profesională a angajaţilor şi ţine evidenţa participării funcţionarilor publici şi a personalului contractual la programele de formare şi perfecţionare;
22. întocmeşte planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei, potrivit legii;
23. supune aprobării directorului executiv programarea anuală a concediilor legale de odihnă pentru angajaţii Direcţiei , şi urmăreşte modul de respectare a acesteia;
24. întocmeşte dosarele de pensionare pentru angajaţii Direcţiei, conform prevederilor legale;
25. eliberează adeverinţe de vechime în muncă şi sporuri precum şi copii după actele din dosarele profesionale sau alte documente solicitate de către salariaţii Direcţiei;
26. răspunde de activitatea de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită ale funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei, potrivit art. 21 alin. (1 ) din Legea nr. 7/2004, republicată.

Art. 19. - Compartimentul Financiar-Contabilitate, salarizare, administrativ îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
1. elaborează propuneri privind întocmirea proiectului anual al bugetului de cheltuieli şi al bugetului de venituri şi cheltuieli gestionat din fonduri extrabugetare;
2. fundamentează solicitarea lunară privind necesarul de credite bugetare pentru cheltuielile de personal, bunuri şi servicii şi cheltuieli de capital cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;
3. urmăreşte derularea contractelor prin încadrarea plăţilor efectuate în prevederile aprobate;
4. întocmeşte documentaţia necesară efectuării plăţilor privind contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale potrivit acordurilor încheiate şi legislaţiei în vigoare;
5. analizează disponibilul din extrasele de cont pentru încadrarea acestuia în limita creditelor bugetare deschise;
6. întocmeşte documentaţia necesară obţinerii vizei de control preventiv propriu;
7. efectuează operaţiuni de plăţi prin casierie şi prin Trezoreria Statului din creditele bugetare aprobate şi din veniturile extrabugetare încasate pe seama Direcţiei, în baza documentelor aprobate, conform legislaţiei în vigoare;
8. lunar, întocmeşte execuţia bugetară a plăţilor de casă pentru bugetul de cheltuieli şi bugetul de venituri şi cheltuieli gestionat din fonduri extrabugetare;
9. asigură înregistrarea în contabilitate a plăţii cheltuielilor din credite bugetare şi venituri extrabugetare, în condiţiile legii;
10. întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale şi le transmite la Ministerul Culturii şi Cultelor, la termenele stabilite de acesta;
11. trimestrial, întocmeşte şi depune la Institutul Naţional de Statistică Darea de seamă privind realizarea investiţiilor;
12. întocmeşte statele de plata a salariilor şi a celorlalte drepturi de natura cheltuielilor salariale pentru personalul Direcţiei sau a persoanelor din afara instituţiei, după caz;
13. răspunde de corectitudinea calculului salariilor, întocmirea la timp a documentelor de plată a acestora şi alimentarea cârdurilor de salarii;
14. întocmeşte şi depune la Trezoreria Statului situaţiile centralizatoare privind plata drepturilor salariale ordinele de plată pentru reţinerile din salarii şi le depune la Trezorerie;
15. lunar întocmeşte şi depune declaraţiile privind impozitul pe venituri, contribuţia privind asigurările sociale de stat, contribuţia privind asigurările de sănătate, contribuţia la fondul de şomaj, contribuţia privind indemnizaţiile de concediu medical;
16. lunar, întocmeşte şi depune la Institutul Naţional de Statistică Darea de seamă privind fondul de salarii realizat şi impozitul aferent;
17. lunar, întocmeşte şi transmite la Ministerul Culturii şi Cultelor situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal, la termenele stabilite de acesta;
18. elaborează propuneri privind derularea operaţiunilor de inventarire anuală sau periodică, după caz;
19. propune modalităţi de valorificare a bunurilor propuse a fi scoase din funcţiune sau declasate, după caz;
20. elaborează propuneri privind Planul anual de achiziţii, conform prevedrilor legale în vigoare;
21. întocmeşte propuneri privind realizarea de achiziţii de bunuri şi servicii;
22. întocmeşte note de fundamentare, materiale de sinteză şi situaţii privind programul de investiţii finanţat de la bugetu! de stat sau din venituri extrabugetare, după caz;
23. propune spre aprobare componenţa comisiilor de evaluare oferte, negociere, achiziţie directă, de rezolvare a contestaţiilor, de recepţie;
24. asigură întocmirea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de achiziţii publice organizate de Direcţie;
25. asigură întocmirea formalităţilor de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate şi vânzarea/transmiterea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei;
26. asigură formalităţile de derulare a procedurilor de achiziţii publice: publicarea în SEAP a anunţurilor, primirea documentaţiilor, comunicarea rezultatelor, gestionarea situaţiilor legate de contestaţii, după caz, încheierea contractelor de achiziţii publice;
27. asigură întocmirea şi transmiterea către Ministerul Economiei şi Finanţelor Publice a datelor referitoare la monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţii publice;
28. urmăreşte realizarea contractelor de întreţinere, curăţenie, pază, salubritate şi de furnizare de utilităţi;
29. primeşte, verifică şi certifică facturile sosite de la furnizori (energie electrică, termică, gaze naturale, apă-canal, salubritate, achiziţii de materiale şi piese de schimb, etc).
30. răspunde de buna desfăşurare a activităţii serviciului de pază al imobilului;
31. răspunde de activitatea privind reparaţiile curente ale imobilului şi ale bunurilor din dotare;
32. răspunde de utilizarea conformă a bunurilor aflate în patrimoniul Direcţiei;
33. propune modalităţi de asigurare a evidenţei, inventariere arhivare şi păstrare a documentelor întocmite la nivelul compartimentelor din cadrul Direcţiei;
34. propune măsuri privind desfăşurarea activităţii de pază şi stingere a incendiilor;
35. exercită, în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor OMFP nr. 1792/2003, activitatea de control financiar preventiv propriu organizat la nivelul Direcţiei;
36. întocmeşte proiectul de decizie anuală de inventariere a patrimoniului Direcţiei, pe care o supune aprobării directorului executiv; urmăreşte şi răspunde de bunul mers al inventarieii anuale;
37. organizează şi coordonează activitatea financiar - contabilă precum şi de ordin administrativ la nivelul Direcţiei şi răspunde de bunul mers ai activităţilor desfăşurate în cadrul compartimentului;
38. propune directorului executiv, în condiţiile legii, măsuri privind susţinerea financiară a programelor şi proiectelor culturale derulate în parteneriat cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale sau persoane fizice, pe care le supune aprobării directorului executiv;
39. prezintă directorului executiv, în vederea avizării propuneri privind fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului anual de cheltuieli al Direcţiei;
40. prezintă directorului executiv, în vederea avizării propuneri privind fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului anual de venituri şi cheltuieli gestionat în regim extrabugetar;
41. prezintă directorului executiv propuneri privind cuantumul tarifelor percepute pentru efectuarea expertizelor bunurilor culturale mobile, la cererea persoanelor fizice sau juridice interesate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului mobil cu modificările şi completările ulterioare;
42. prezintă directorului executiv propuneri privind cuantumul taxelor şi tarifelor percepute în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind monumentele istorice, republicată;
43. prezintă directorului executiv propuneri privind măsurile de optimizare a cheltuielilor Direcţiei.

Art. 20. - La nivelul judeţului de competenţă atribuţiile Direcţiei se exercită în relaţie cu:
1. autorităţile administraţiei publice locale şi cu instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora;
2. serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale precum şi cu instituţiile publice subordonate autorităţilor şi organelor respective;
3. persoanele juridice de drept public sau privat şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi, iniţiază sau susţin programe şi proiecte în domeniul culturii, al cultelor şi al protejării patrimoniului cultural naţional cu relevanţă locală, naţională sau internaţională;
4. persoanele fizice interesate.


CAPITOLUL VII
RAPORTURILE DINTRE DIRECŢIE Şl MINISTERUL CULTURII Şl CULTELOR, PREFECTUL Şl INSTITUŢIA PREFECTULUI

Art. 21. - La nivelul Ministerului Culturii şi Cultelor, coordonarea activităţii Direcţiei se asigură operativ de către direcţiile de specialitate ale ministerului care comunică dispoziţiile şi sarcinile stabilite de conducerea ministerului, pe domeniile lor de activitate şi care controlează modul în care acestea sunt îndeplinite.

Art. 22. - Sub aspect metodologic, coordonarea activităţii Direcţiei se asigură de către direcţiile de specialitate din cadrul ministerului potrivit atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Culturii şi Cultelor.

Art. 23. - Unele dintre atribuţiile de conducere şi control ale MCC asupra activităţii Direcţiei pot fi delegate de către ministrul culturii şi cultelor prefectului judeţului respectiv, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (4) şi (5) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată.

CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE

Art. 24. - Direcţia dispune de ştampilă proprie.

Art. 25. - Direcţia are arhivă proprie, în care păstrează, potrivit legii, documentele referitoare la înfiinţarea şi funcţionarea sa.

Art. 26. - (1) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se completează, de drept, cu dispoziţiile actelor normative în vigoare.
(2) Orice modificare şi completare a prezentului regulament se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

Art. 27. - Pe baza şi cu respectarea dispoziţiilor legale şi a prezentului regulament de organizare şi funcţionare, directorul executiv al Direcţiei va adopta regulamentul intern al Direcţiei.

Art. 28. - (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă orice dispoziţie contrară.ORGANANIGRAMĂ
  Copyright © 2012
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş
  DJCPN Timiş
Cutie de scrisori
secretariat@dccpcnjtimis.ro
  Copyright © 2012
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Timiş